Walterreyffs

Ur Koge Bok 1616

Detta är en dansk kokbok som finns i Kungliga biblioteket i Köpenhamn.

Walter Reyffs mjöd

Tag en Maade huid Honning/otte Maader fersk kildevand/lad dette siude sammen iiij. timer/oc skum det vel. Du maat icke giøre den formegit tyck. Lad den siden staa at kølnis/Der effter leck den igiennem en Lutendrancks Pose/met Vrter/Canel/Cardemome/Cubebe/Galliga/Paradiskorn/Ingefer/lang Peber oc Nellicker. Huid Miød at giøre/som kand bliffue varig. Til en Tønde Miød skal tagis v. Lijsspund huid Honning/(det som tagis fra Bjerne/dog bjerne wslactede/som mand pleyer at giøre vdi Skaane) lad bryggekedelen fuld aff Low/oc for huer Tønde Miød du vilt haffue/da lad en gjøben Porss met Frø/Løff oc stilcker tilhobe/oc en giøben Humle indsyet i en Pose/oc lad siude indtil den siuncker. Loven skal vel leege eller siude hen ved en v. Timer. Tag siden aff Loven/oc sla vdi et Ølkar/leg Honningen der vdi/oc lad den vel blødis vd/oc kryst den op met Hænderne/oc leg huer Haandfuld aff voxet i en Kurff: Huilcket du kand giøre en gang eller tre/indtil alt det søde er frataget fra Voxet/oc bliffuer i Loven/at det nu er en god sød Vrt. Sie siden denne Vrt igennem en Haarsie/at voxet oc Grumserne komme reen fra. Leg et Æg eller to vdi denne Luncken Vrt/siunis der offuer Vandet aff Egget saa stort som en 2 skilling er/saa er den sød oc feed nock. Øss siden samme Vrt i Bryggekedelen igien/oc lad den siude en Time. Naar den nu bliffuer luncken/saa lad den i Tønder/oc giff en Skeefuld Gierd vdi huer Tønde. Naar det er giort/saa fyld den/oc tet den til/lad den ligge et Aar/oc fortap den siden paa andre Tønder. En anden maade/aff Gualthere Reyff. Til een Maade got vduaald klaret Honning/skulle tagis otte Maader fersk Kildevand/lad dette vdi en stor Kedel/oc sacteligen met hin anden siude/paa saadan Ild/at der ey kommer Røg til/skum det jdeligen oc altid/saa længe du seer nogit at giffue sig op her vdi. Dette giør saa længe/indtil Vandet begynder at bliffue smuck klart oc reent. Jo længre du vilt beholde samme Miød/jo længre skalt du siude hende. Naar det nu bliffuer kalt/saa maat du lade det i en Tønde/Dog saa/at Tønden er tre Fingersbret tom oc ledig/saa det kand haffue rum at giøris. Vilt du haffue det paa lucten oc smagen lifflig oc krafftig/saa heng disse effterfølgendis Vrter/vel støtte oc indsyde i en Pose/der vdi. Tag til en Tønde Miød Pebber 6. Lod. Ingefer 8. Lod. Paradisskorn 2. Lod. Nellicker 3. Lod. Galliga 3. Lod. Canelbarck 10. Lod. Vilt du haffue det ringere paa Vrter/saa tag til en Tønde/ Canelbarck 4. Lod. Ingefer 2. Lod. Galliga 1. Lod. Nellicker 1. Lod. Paradisskorn 1. Lod. Naar det nu vel er giort (Somme steege et KrigsEble oc søle vdi Gierd/oc kaste det i Tønden) saa lad det ligge vel spundet oc tilteppet vdi 3. Maaneder/før mand dricker det. Sommesteds i Liffland/haffue de den skick /at mand nedgraffuer Tønden/tet tilspundet i Jorden/oc hyller vel Jord offuer den/oc lader den saa ligge nogen tid lang. Denne Miød bekommer saadan Krafft oc styrcke/at den langt offuergaar vijnen/naar mand vil giøre nogen drucken. Miøden skal drickis i steden for Vijnen/vdi all Hiernens Kranckhed/som er/Suindsot/Fallendesot/Popelsie. Item/om nogen er tilgenegen til Krampe/Hæde/Podangel/eller Lendernes Siuge. Item/hun reenser Brystet/tien vel til alø Hoste/oc alle kaalde siuger. Om Miøden kaster sig/huorledis den da kand restitueris oc forferskes Tag vdaff Tønden en stor Grydefuld/oc sæt den paa Ilden/lad der vdi klaret Honning/oc lad vel siude tilsammen. Lad det saa heed som det er/paa Tønden igien/at det kand giøris/saa bliffuer den jo saa god som før.

Måttangivelserna är (som oftast) ytterst oklara. En lod är troligen 16 gram, vad en tunna innebär är också förstås svårt att veta. Andra recept från samma bok antyder att en tunna eventuellt kan vara omkring 166 liter, vilket jag utgått ifrån då jag räknade om proportionerna för en mindre mängd mjöd.

Råvaror

4,44 liter vatten
0,55 liter honung
3 g svartpeppar
4 g ingefära
1 g paradisfrön
1,45 g nejlika
1, 45 g galangarot
5 g kanel
Alejäst

Metod

Jag kokade och skummade av honungen tillsammans med lite av vattnet, varefter jag blandade med resten av vattnet. Kryddorna krossade jag i en mortel och tillsatte sedan till vätskan. När sedan vätskan svalnat tillsatte jag jästen. Då jag inte förstod som avsågs med ett krigsäpple (?) bortsåg jag från det i receptet. Det verkade ju dessutom mestadels vara något som jästen skulle tillsättas med. Sedan lät jag det jäsa tills det slutade av sig själv. Sedan silade jag bort kryddorna med ett kaffefilter.

datum oechlegrader Alkohol
Start 100414 20
Stop 100606 0,99 2,5

Noteringar

Torrt med mycket kryddsmak, nästan "julig" i smaken. Enligt receptet skulle det bli starkare än vin, vilket jag hade svårt att tro med tanke på den lilla andelen honung och jag fick rätt. Trots att jästen ätit upp nästan allt socker blev det knappt "folkölsstyrka" på mjödet. Jag har alltså gjort ett kryddigt folkmjöd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License