Bryggargillets Gillesstadgar

Syfte

Att främja bryggerikonsten i Nordmark utifrån historiska förebilder, vilket vi finner vara en väsentlig del i den ljusa medeltiden.

Gillesträffar

På gillesträffar avlägges prov för avancemang inom gillet, val av ålderman (alt. rådsfru), avsmakande och idéutbyte.
Ambitionen är att gillesträffar skall hållas på Vinterspelen, Dubbelkriget, Medeltidsveckan och Inbördeskriget. Gillesträffar kan också hållas närhelst gillesmedlemmar träffas.
Gillesträffar skall protokollföras av på mötet utsedd sekreterare.

Ranger i gillet

Följande ranger (i stigande grad) finns i gillet:

  1. Gillesmedlem
  2. Lärling
  3. Gesäll
  4. Mästare

Tanken är att alla är välkomna in i gillet men kraven på historisk efterforskning och undervisning ökar i takt med högre rang.

Avancemang i rang

För avancemang till nästa rang inom gillet skall prov avläggas på en gillesträff.
Prov för avancemang framlägges för de av samma rang eller högre. För lärlingsprov inför minst en person, gesäll två och mästare tre. Fursteparet kan deltaga vid alla prov om det saknas gillesmedlemmar och har rätt att godkänna eller avslå avancemang. Fursteparet har alltid rätt att närvara vid mästerprov och äger rätt att utse mästare.
Det går endast att avancera en rang per gillesträff.
För att avlägga prov för Lärling eller Gesäll krävs ingen avsiktsförklaring i förhand utan annonseras vid gillesträffen. Önskar man avlägga prov för rangen av Mästare skall nuvarande mästare i gillet kontaktas där man annonserar sin avsikt. Detta skall ske minst en månad innan avsedd gillesträff.

Krav för ranguppfyllnad

Gillesmedlem:
Visar intresse för gillets verksamhet.
Lärling:
Presentera en egenhändigt jäst dryck, kryddad spiritus eller annan dryck med historisk förebild.
Drycken skall vara drickbar.
Gesäll:
En gesäll skall vara aktiv inom SCA och Furstendömet Nordmark.
Vid ett och samma tillfälle presentera två egenhändigt tillverkade och välsmakande drycker. Tillvägagångssätt och recept skall vara dokumenterade.
Mästare:
En mästare skall vara aktiv inom SCA och Furstendömet Nordmark.
En mästare skall ha föreläst eller hållit workshop inom bryggerikonsten, vilket skall kunna bevisas.
Alternativ 1: Presentera fem olika dokumenterade och välsmakande drycker vid samma tillfälle.
Alternativ 2: Presentera tre olika dokumenterade och välsmakande drycker vid samma tillfälle. Minst en av dessa skall vara en dryck som deltagit i en Arts&Science-tävling eller utställning med Arts&Science-krav.
Samtliga drycker på mästarnivå skall ha historiska förebilder.

Ålderman (rådsfru)

Åldermannen/rådsfrun ansvarar för att hålla reda på alla gillesmedlemmar och deras rang, samt att förvalta gillets stadgar. Denne väljs på gillesträffar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License